Đứng riêng

Dưới đây là một số hình ảnh bệnh nhân do Bs. Võ Văn Châu điều tri:

Advertisements